Munkatársaink

Balogh Fanni

Balogh Fanni

Telefon: +36-70-363-21-49
Brumus András

Brumus András

Telefon: +36-30-153-35-36
Brumus Krisztina Gréta

Brumus Krisztina Gréta

Telefon: +36-30-3297029
Ferencz Péter

Ferencz Péter

Telefon: +36-30-368-15-13
Raffay Réka

Raffay Réka

Telefon: +36-70-881-09-29
Sohan Ágnes

Sohan Ágnes

Telefon: +36-30-661-57-02
Szabóné Kristóf Beáta

Szabóné Kristóf Beáta

Telefon: +36-70-6251223
Vécsei Márta

Vécsei Márta

Telefon: +36-20-488-97-67